ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)
สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2562


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 เกษตรหรรษาพาประดิษฐ์ ครูสิริวรรณ ลิ้นทอง 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
2 คณิตปริศนา ครูวัชระ คงแก้ว 1,2

  เต็ม

3 แนะแนว (คลีนิคการให้คำปรึกษา) ครูสุวิทย์ สองคำแสง 1,2

  เต็ม

4 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ครูศุภชัย หนูกึง 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
5 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ครูปฏิวัติ ตรีกุล 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
6 เกมภาษาอังกฤษ ครูวิยะดา มหาลือ 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
7 บูรณาการกับศาสตร์สังคม ครูชัยวัฒน์ ทองเพ็ช 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
8 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ครูสุนันท์ เขียวไปล่ 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
9 ดนตรีไทย ครูสิทธิกานต์ นาคเงิน 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
10 คอมพิวเตอร์ ครูเกิดยศ ไกยะบุตร 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ม.3/1 ครูวัชระ คงแก้ว 3

  เต็ม

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ม.3/2 ครูวัชระ คงแก้ว 3

  เต็ม

13 สื่อทำมือ ครูชลธิชา เกิดปากแพรก 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
14 ฟุตซอล ครูวัชระพงษ์ จันทรสุพรม 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18