วิธีการคิดเวลาเรียนของนักเรียน

1. รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต

เวลาเรียนทั้งหมด/ภาคเรียน

80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

60% ของเวลาเรียนทั้งหมด

ต้องมาอย่างน้อย

ขาดได้สูงสุด

ต้องมาอย่างน้อย

ขาดได้สูงสุด

20

16

4

12

8

 

2. รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน  2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต

เวลาเรียนทั้งหมด/ภาคเรียน

80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

60% ของเวลาเรียนทั้งหมด

ต้องมาอย่างน้อย

ขาดได้สูงสุด

ต้องมาอย่างน้อย

ขาดได้สูงสุด

40

32

8

24

16

 

3. รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต

เวลาเรียนทั้งหมด/ภาคเรียน

80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

60% ของเวลาเรียนทั้งหมด

ต้องมาอย่างน้อย

ขาดได้สูงสุด

ต้องมาอย่างน้อย

ขาดได้สูงสุด

60

48

12

36

24

 

4. รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน  4  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หน่วยกิต  2.0  หน่วยกิต

เวลาเรียนทั้งหมด/ภาคเรียน

80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

60% ของเวลาเรียนทั้งหมด

ต้องมาอย่างน้อย

ขาดได้สูงสุด

ต้องมาอย่างน้อย

ขาดได้สูงสุด

80

64

16

48

32

ปิดโหมดสีเทา